သင်ပြမှုပုံစံရေးဆွဲပြင်ဆင်ရာတွင် ICT ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်း

  Certified      4  week(s)      131 enrollment(s)      2 lecture(s)      11 quizz(es)      1863 view(s)   
 (20)
<p><font face="Pyidaungsu"><b>သင်ပြမှုပုံစံရေးဆွဲပြင်ဆင်ရာတွင် ICT ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်း</b></font><br></p>
Course Description

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ် ဘာသာရပ်များအားလုံးတွင် ICT ကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုသင်ကြားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဆရာအတတ်ပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်ကို ပြုစုထားရာ ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များမှ ICT ဘာသာရပ်သင် မဟုတ်သော ဆရာများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ဘာသာရပ်များကို အောင်မြင်စွာသင်ကြားနိုင်ရန် ICT ဆိုင်ရာ အခြေခံတတ်ကျွမ်းမှုများကို ရရှိရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ယခုသင်တန်းကို ICT ဘာသာရပ်သင်မဟုတ်သော ဆရာများအတွက် ထိရောက်သော သင်ပြမှုပုံစံရေးဆွဲရာတွင် သင့်လျော်သော နည်းပညာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်ကြားသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် သင်ယူမှုရလဒ်များ ပေါက်မြောက်စေရန် အထောက်အကူပြုမည့်  ICT နှင့် သင်နည်းဗေဒ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီများနှင့် အယူအဆများကို မိတ်ဆက်ပေးရန် စီစဉ်ရေးဆွဲထားပါသည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ဆရာများအနေဖြင့် သင့်လျော်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး လက်လမ်းမှီရရှိနိုင်သော ICT နည်းကိရိယာများအသုံးပြုတတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သင်ခန်းစာများတွင် ICT ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို့ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းရမည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။  

Course Objectives

ယခုသင်တန်းသည် သင်ခန်းစာတစ်ခု ပြင်ဆင်ရာတွင် သင့်လျော်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး လက်လမ်းမှီရရှိနိုင်သော ICT နည်းကိရိယာများအသုံးပြုတတ်ရန်နှင့် ICT ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မည်သို့ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းရမည်ကို သိရှိစေရန် ICT ဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းမှုများကို ဆရာများရရှိသွားအောင် ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ 

Learning Outcomes

(၁) TPACK (ဘာသာရပ်သင်ကြားရေး၌ အသုံးပြုသော နည်းပညာသုံး သင်နည်းဗေဒ ဆိုင်ရာ အသိပညာ) မူဘောင်တွင် ပါဝင်သော အချင်းအရာများကို ဆွေးနွေးတတ်မည်။

(၂) SAMR model ၏ အစားထိုးခြင်း၊ တိုးပွားမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် သင်ယူမှု အဓိပ္ပ္ပာယ်ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း အဆင့်များတွင် နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့် ဥပမာများကို ဖော်ပြတတ်မည်။

(၃) သင်ကြား၊သင်ယူမှုတွင် အသုံးပြုသော A.S.S.U.R.E. ချဉ်းကပ်နည်းအကြောင်း နားလည်လာမည်။ 

(၄) သင်ပြမှုပုံစံ ရေးဆွဲပြင်ဆင်ရာတွင် ASSURE ချဉ်းကပ်နည်း အယူအဆများကို အသုံးချတတ်မည်။

Assessment and Certification

In order to get the certification, you need to finish all the course work, quizzes and final assessment.

Rating & Reviews
Please login and take the course to rate and review.
Login
Please login to view the discussion and chat with the course takers.
Login
Take This Course
Related Resources
Theories of Conflict

Theories of Conflict

Theories of Conflict is based on lectures given when the author was professor of sociolo...

Learn More
An A-Z of ELT: A Dictionary of Terms and Concepts used in English Language Teaching

An A-Z of ELT: A Dictionary...

https://archive.org/details/AnAZOfELTPdf/mode/2up&nbsp;Learning the terminology of langu...

Learn More
EDC Year 1 ICT Syllabus (Myanmar version)

EDC Year 1 ICT Syllabus (Mya...

သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ (ICT) ဘာသာရပ်သည် လုပ်ငန်းခွင်အကြို ပညာရေးဒီဂရီကေ...

Learn More